Thursday, November 5, 2015 – 01:00 to Friday, November 6, 2015 – 00:59
– Geneva Switzerland